STATUT členství ve fotbalovém klubu SLOVAN LYSÁ NAD LABEM

1. PODMÍNKY ČLENSTVÍ

1.1. Členem Fotbalového klubu SLOVAN LYSÁ NAD LABEM (dále FK),který je součástí Tělovýchovného klubu SLOVAN LYSÁ NAD LABEM (dále TK), se může stát každá fyzická osoba (u osob mladších 18 let se souhlasem právních zástupců) na základě písemné přihlášky, kterou schvaluje Výbor FK (dále VFK).

1.2. Členství ve FK je individuální, dobrovolné a je rozlišeno na:

- členství dětí do 14 let,

- členství mládeže do 18 let,

- členství dospělých nad 18 let

a může být jak aktivní, tak pasivní.

1.3. Základní práva člena FK

- na základě registrace v Českomoravském fotbalovém svazu (dále ČMFS) zúčastňovat se za FK svazových soutěží a být pověřován funkcemi u jednotlivých soutěžících mužstev (trenér, vedoucí, kapitán apod.),

- mít možnost volného vstupu do areálu FK a TK a účasti na soutěžích a akcích pořádaných FK a TK,

- zúčastňovat se jednání valné hromady (členské schůze) FK, valné hromady TK a svazových orgánu (na základě pověření orgány FK),

- volit a být volen do výboru FK (dále VFK), výkonného výboru TK dále (VV TK) a svazových orgánů, přičemž u členů mladších 18 let platí pouze právo účasti, předkládat návrhy; podněty, připomínky a požadavky k řešení klubových i vlastních potřeb a zájmů orgánům FK a TK, včas na ně obdržet odpověď,

- mít možnost se odvolat proti rozhodnutí orgánů FK k VV TK, případně ke svazovým orgánům,

- vlastnit Klubový průkaz.

1.4. Základní povinnosti člena FK

- dodržovat Stanovy, řády a předpisy ČMFS, Stanovy TK a Statut členství FK, podřizovat a plnit rozhodnutí orgánům FK, TK a ČMFS,

- platit klubové příspěvky ve stanovených termínech a výši,

- chránit á zvelebovat majetek FK, podílet se na pracích konaných ve prospěch FK, odevzdat Klubový průkaz v případě ukončení členství ve FK.

1.5. Členství ve FK zaniká:

- vystoupením na základě písemného oznámení,

- odnětím členství výborem FK pro opakované porušování členských povinností,

- úmrtím člena,

- zánikem FK.

2. EVIDENCE ČLENŮ

2.1. Evidence členů FK přijatých na základě VFK schválených přihlášek vede jeho člen touto činností pověřený .(dále PČ VFK) a to v Matrice FK.

2.2. V evidenci musí být podchycené základní údaje o členovi (jméno, příjmení, datum narození, bydliště), datum přijetí (ukončení) za člena (členství), datum výdeje (vrácení) Klubového průkazu, roční prolongace Klubového průkazu, případně další údaje.

2.3. Za výdej přihlášek za člena FK, výdej Klubových průkazů a řádné vedení evidence členů FK odpovídá PČ VFK a to v součinnosti s vedoucími jednotlivých mužstev.

2.4. PČ VF předkládá na Valné hromadě (členské schůzi) FK zprávu o stavu členské základny a nejméně dvakráte v roce informuje VFK o jejím vývoji.

3. KLUBOVÝ PRŮKAZ

4.1. Klubový průkaz slouží k prokazování členství ve FK při vstupu do areálu FK, případně k využívání slev při účasti na jeho akcích.

4.2. Za evidenci klubových průkazek v matrice FK a jejich výdej odpovídá PČ VFK.

4.3. Na klubovém průkazu (viz vzor) je uvedeno jméno a příjmení člena FK datum narození (rodné číslo), datum přijetí za člena a podpis předsedy FK. Dále jsou na rubové straně průkazu vyznačené kolonky pro prolongaci.

4.4. Prolongaci provádí jednou v roce PČ VFK ve spolupráci s vedoucími mužstvy FK nejpozději do 31. 3. (30. 4.) kalendářního roku. Na základě zaplacení klubového příspěvku se v příslušné kolonce kalendářního roku provede doplnění údajů o zastávané funkci (trenér, člen výboru, sponzor apod.) a kolonka se označí razítkem FK. Bez prolongace ztrácí člen klubové výhody stanovené pro daný rok.

4.5. V případě ztráty klubového průkazu může člen FK požádat VFK písemnou žádostí ve volné formě o vydání duplikátu.

4. KLUBOVÝ PŘÍSPĚVEK

4.1. Klubový příspěvek je roční finanční poplatek povinně hrazený členem FK a sloužící jako jeden ze zdrojů vytváření finančního fondu FK jako součástí jeho majetku.

4.2. Klubový příspěvek se skládá z členského příspěvku a příspěvku na činnost, přičemž jeho obě části jsou nedělitelné. Je splatný jednorázově pro každý kalendářní rok v termínu stanoveném VFK. Ten může ve výjimečných případech, především u dětí a mládeže, povolit zaplatit klubový příspěvek ve dvou termínech.

4.3. Členský příspěvek je nedílnou součástí klubového příspěvku a jeho výši stanovuje Valná hromada (členská schůze) FK.

4.4. Příspěvek na činnost je rovněž nedílnou součástí klubového příspěvku a jeho výši, která může být pro každého člena na základě jeho aktivity ve FK rozdílná, stanovuje VFK nejpozději do 31. 12. pro následující kalendářní rok. Tento příspěvek může být v odůvodněných případech prominut.

4.5. Výběr klubového příspěvku provádějí vedoucí jednotlivých mužstev dle seznamu zpracovaných PČ VF K, u ostatních výše zmíněný PČ VFK.

4.6. Finanční hotovost získanou výběrem klubových příspěvků předávají vedoucí mužstev a PČ VFK nejpozději do 15. 3. (15. 4.) kalendářního roku hospodáři (pokladníkovi) FK, který je zanese do příjmů FK. Vedoucí mužstev zároveň do uvedeného termínu předají PČ VFK seznamy členů, kteří klubový příspěvek řádně zaplatili a klubové průkazy k prolongaci. Po výše uvedeném termínu se provádí výběr klubového příspěvku průběžně při přijímání každého nového člena FK, přičemž bez složení tohoto příspěvku není VFK oprávněn žádost o přijetí schválit.

5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Statut byl schválen Valnou hromadou (členskou schůzí) FK Slovan Lysá nad Labem dne................................... a zároveň uvedeným dnem nabyl účinnosti.


Vložte svůj text...